• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  

Oznamy pre pretekárov

OZNAM: Zásady štartu pretekárov na jednotlivých zahraničných a domácich súťažiach

VV schválil nasledovný návrh komisie fitnes a kulturistiky: pokiaľ sa chce pretekár(ka) zúčastniť súťaže v zahraničí, musí včas poslať žiadosť  na mail safkst@gmail.com z dôvodu posúdenia a schválenia komisiou FaK. Po schválení komisiou prihlasuje pretekárov na súťaže asociácia SAFKST. Ak sa dátum súťaže zhoduje s dátumom súťaže domácej, tá má vždy prednosť pred zahraničnou. Pretekár(ka), ktorý(á) štartuje v zahraničí, má povinnosť zúčastniť sa minimálne 3 domácich súťaží za uplynulých 12 mesiacov. 

Pretekári, ktorí požiadajú o štart v zahraničí, kde sa napokon bez ospravedlnenia nezúčastnia, budú mať zákaz štartu na zahraničných súťažiach na dobu 1 roka.

 

OZNAM: Prestup pretekárov z iných federácií do SAFKST

Ak o registráciu žiada športovec, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, prikladá k prihláške, okrem náležitostí uvedených v článku 3, aj čestné prehlásenie, že nie je členom organizácie zameranej na fitnes a kulturistiku vo svojej materskej krajine ani inom štáte, prípadne súhlas takejto organizácie s registráciou v SAFKST.
 
Ak o registráciu žiada pretekár, ktorý bol v minulosti registrovaný v SAFKST a prestúpil do inej organizácie zameranej na fitnes a kulturistiku, musí jeho žiadosť najprv posúdiť VV SAFKST. Na súťažiach organizovaných SAFKST môže takýto pretekár štartovať až po súhlase VV.

Ak o registráciu žiada pretekár, ktorý bol v minulosti registrovaný v inej organizácii zameranej na fitnes a kulturistiku a nebol v minulosti registrovaný v SAFKST, musí k žiadosti o registráciu do SAFKST doložiť aj súhlas organizácie o ukončení členstva v danej organizácii. Žiadosť pretekára musí najprv posúdiť VV SAFKST. Na súťažiach organizovaných SAFKST môže takýto pretekár štartovať až po súhlase VV a zaregistrovaní pracovníkom sekretariátu SAFKST.

OZNAM: Prestup pretekárov v rámci SAFKST

Žiadosť o prestup môže športovec predložiť komisii fitnes a kulturistiky v priebehu celého kalendárneho roka, prejednávať sa však bude len v období mimo súťaže. V súťažnom období sa prestupy neprejednávajú a nepovoľujú.
  
Odpoveď o prijatí žiadosti, oznámenie, či žiadosť spĺňa všetky náležitosti a termín, kedy bude žiadosť riešená, obdrží športovec do 14 dní od doručenia. Prestup však začína plynúť dňom podania žiadosti, ak táto obsahovala všetky náležitosti potrebné k prestupu a bola schválená VV SAFKST.
  
Ak športovec a subjekt – riadny člen SAFKST majú uzavretú vlastnú (pracovnú) zmluvu, rieši sa prestup v rámci tejto zmluvy a komisia fitnes a kulturistiky do sporu nevstupuje.
  
Ak sa športovec a subjekt nedohodnú v rámci vlastnej zmluvy, alebo táto zanikla, žiada športovec o prestup podľa čl. 4 Prestupového poriadku.
  
Ak sa ani v rámci čl. 4 Prestupového poriadku nedohodne materský subjekt – riadny člen SAFKST a športovec materského subjektu, riešenie žiadosti bude v rámci tzv. Technického prestupu.
  
Technickým prestupom sa rozumie oboznámenie sa s dôvodmi nesúhlasu s prestupom (pracovná, sponzorská, pripadne iná zmluva, uzavretá medzi subjektom a športovcom). Ak subjekt nemá so športovcom uzavretú platnú zmluvu, nemôže brániť prestupu. Prestup sa uskutoční ku dňu podania žiadosti (v prípade súhlasného rozhodnutia VV SAFKST).

OZNAM: Kritériá pre udelenie odmeny za výsledky dosiahnuté na ME a MS.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR každoročne odmeňuje úspešných slovenských športovcov za výsledky, dosiahnuté na medzinárodných súťažiach (v prípade reprezentantov SAFKST na ME a MS) v predchádzajúcom roku. Výšky odmien pre pretekárov sú v každom roku iné a závisia od aktuálnych možností štátneho rozpočtu SR. Pre športovcov sú stanovené prísne kritériá , od splnení ktorých závisí, či príslušnému športovcovi Ministerstvo odmenu prizná alebo nie.

Pre výpočet dotácie platia nasledovné podmienky:
a) dotácia sa poskytne len za jedno (najhodnotnejšie) umiestnenie, ktoré športovec dosiahol,
b) počíta sa len umiestnenie, ktoré bolo dosiahnuté na ME a MEJ, na ktorom počet športovcov v disciplíne a počet zúčastnených krajín na podujatí predstavoval aspoň 20% z celkového počtu členských krajín príslušnej európskej športovej federácie, resp. umiestnenie na MS a MSJ, na ktorom počet športovcov v disciplíne a počet zúčastnených krajín na podujatí predstavoval aspoň 10% z celkového počtu členských krajín príslušnej svetovej športovej federácie; táto podmienka neplatí, ak príslušná medzinárodná federácia vopred obmedzí počet štartujúcich na podujatí (napr. v prípade SHNŠSU),
c) v juniorskej kategórii sa počíta umiestnenie získané na podujatí, na ktorom štartujú športovci v najvyššej juniorskej kategórii, po ktorej už nasleduje veková kategória s obmedzením veku (napr. do 21 alebo 23 rokov), alebo kategória dospelých (podľa pravidiel príslušnej medzinárodnej športovej federácie), pričom rovnakou finančnou čiastkou sa oceňujú umiestnenia dosiahnuté v kategórii s obmedzením veku (napr. do 21 alebo 23 rokov)Z pohľadu ministerstva sú rozdielne vnímané úspechy na ME a MS, preto v prípade získania medailí na týchto podujatiach (a po splnení kritéria počtu súperov), je odmena za výsledky z ME nižšia ako za MS.

Odmeny pre úspešných reprezentantov prideľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a teda SAFKST nemôže ich výšku a ani zloženie adresátov ovplyvniť.