• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
  
 • Added: 26.10.2020

Zákon o športe - Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Vážení členovia Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja.

Z dôvodu publikovania neodborných článkov a komentárov, ktoré sa pravidelne opakujú nielen na súkromnej webovej stránke, ale zaplavili aj sociálne siete vrátane poslaneckých profilov, si Vám dovoľujem predložiť výpis z aktualizovanej verzie Zákona o športe 440/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.06.2020
440 ZÁKON z 26. novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 69
(4) Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej
a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch,
b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov; kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu,
c) 25 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie.
(5) Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu vynaložené z príspevku uznanému športu nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu.

§ 101a
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“) môžu kolektívne orgány športovej organizácie používať hlasovanie v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo umožniť zasadnutie takéhoto orgánu prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.
(5)
V kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, sa ustanovenia podľa § 69 ods. 4 nepoužijú; ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 4, sa v príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovať.
(6)
Výdavky podľa § 69 ods. 5 nesmú v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, prekročiť 20 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu; ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 5, sa v príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovať.

Celé znenie zákona nájdete na
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2015/440/ZZ_2015_440_20200611.pdf

Dodatkom k zmluve prišlo aj k úprave podľa § 101a ods. 5 a 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v roku 2020 sa neuplatní povinné percentuálne rozdelenie na jednotlivé účely a upravia sa maximálne výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu z 15% z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu na 20%).

Rozdelenie finančných prostriedkov v roku 2020 je výlučne na rozhodnutí národných športových zväzov.

To ale neznamená, že v roku 2020 SAFKST nerozdelí finančné prostriedky medzi športové kluby a mládež.

Boris Mlsna