• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  
 • Added: 01.06.2020

Najčastejšie otázky

Ako zaregistrovať oddiel/fitness centrum v SAFKST?

Treba dvojmo vyplniť tlačivo Evidenčná prihláška člena a poslať obe kópie na adresu sekretariátu SAFKST vrátane

 • Stanov (v prípade Občianskeho združenia)
 • fotokópiu oznámenia o pridelení identifikačného čísla IČO - prípadne výpis z Obchodného / Živnostenského registra (postačuje stiahnutý z webových stránok http://orsr.sk, http://zrsr.sk)
 • čestné prehlásenie štatutára o bezúhonnosti link...
 • výpis z registra trestov štatutára nie starší ako 3 mesiace

Naskenovať a zaslať v elektronickej podobe a to čo najskôr na sekretariat@safkst.sk a zároveň originál v listinnej podobe poštou na adresu SAFKST, P.O. BOX 126, 850 00 Bratislava. 

Po schválení Vašej žiadosti Vám budú zriadené prístupy do Informačného systému SAFKST prostredníctvom ktorého uhradíte ročný členský poplatok podľa platného cenníka link.... Číslo účtu SAFKST je SLSP 5175 893 026 / 0900 IBAN: SK06 0900 0000 0051 7589 3026 Po obdržaní poplatku a vyplnených tlačív Vám pošleme 1 x potvrdenú prihlášku späť.


Pokyny pre založenie občianskeho združenia...

Ako zaregistrovať  pretekára pre súťaže v SAFKST?

Treba vyplniť 2x tlačivo Prihláška na registráciu člena a odovzať zástupcovi klubu za ktorý budete pretekať. Zástupca klubu zašle 1x Prihlášku na poštovú doručovaciu adresu SAFKST, P.O.Box 126, 850 00 Bratislava. Zástupcovi klubu uhradiť poplatok za vystavenie registračného preukazu a ročný členský poplatok podľa aktuálneho cenníka SAFKST, následne zástupca klubu poukáže túto čiastku prostredníctvom Informačného systému v ktorom sa pri zaevidovaní člena sekretariátom vygeneruje variabilný symbol pre platbu. Číslo účtu SAFKST je IBAN: SK06 0900 0000 0051 7589 3026. Po obdržaní poplatku, vyplnenej prihlášky pošleme zástupcovi klubu na adresu klubu nový registračný preukaz. Je potrebné zástupcovi klubu poslať aj fotografiu v elektronickej podobe, ktorú následne uloží do Informačného systému SAFKST. 1x Prihlášku si ponechá zástupca klubu vo svojej klubovej evidencii.

Ako sa prihlásiť na súťaž organizovanú subjektom SAFKST?

Prihlasovanie na súťaže je možné pre členov SAFKST, ktorí majú zaplatené ročné členské poplatky, výlučne prostredníctvom subjektu (oddielu) SAFKST cez Informačný systém SAFKST v súlade so schválenými propozíciami.

Ako sa prihlásiť na školenie trénerov a čo k tomu potrebujem?

Stačí vyplniť prihlášku na školenie a zaslať ju mailom na adresu: skolenie@safkst.sk. Ak nemáte doteraz žiadnu kvalifikáciu trénera, musíte najprv absolvovať školenie trénerov I.stupňa. S týmto typom školenia môžete pracovať vo fitness centre, ako cvičiteľ / ka, prípadne ako osobný tréner/ka. Základným predpokladom pre absolvovanie takéhoto školenia je, v zmysle zákona o športe, dovŕšený vek 18 rokov a ukončené stredoškolské vzdelanie. Po absolvovaní tohto školenia môžete v ďalšom období absolvovať postupne aj vyššie stupne trénerských školení.

Ako predĺžiť platnosť licenčnej karty pretekára?

Zástupca klubu zašle neplatnú licenčnú kartu na adresu SAFKST, P.O.Box 126, 850 00 Bratislava, v informačnom systéme SAFKST vygeneruje poplatok podľa aktuálneho cenníka SAFKST za vystavenie nového registračného preukazu člena SAFKST danému členovi. Následne zástupcovi klubu po úhrade poplatku na číslo účtu IBAN: SK06 0900 0000 0051 7589 3026 bude odoslaný nový registračný preukaz na adresu klubu.

Ako predĺžiť platnosť osvedčenia trénera

Vyplnením formuláru na linku... a po posúdení Vašej žiadosti Vám bude doručená výzva na úhradu poplatku podľa aktuálneho cenníka.