• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  
 • Added: 17.10.2020

Vyjadrenie prezidenta SAFKST Borisa Mlsnu k neúčasti Slovenska na IFBB Majstrovstvách sveta vo fitnes detí 2020 v Srbsku

Vážení členovia SAFKST, milé športovkyne a športovci, vážení rodičia našich malých športovkýň a športovcov.

S ohľadom na situáciu s COVID-19, Výkonný výbor SAFKST už v 26.8.2020 na svojom zasadnutí rozhodol, že Reprezentácia SAFKST vetvy FaK sa nezúčastní ME v Santa Susanna v Španielsku v dňoch 15.-21.9.2020, ani MS vo fitnes detí v Srbsku 23.-26.10.2020. Účasť jednotlivcov na zahraničných pohárových súťažiach nie je povolená. O účasti SAFKST na MS juniorov, MS mužov, žien a MS masters, rozhodne VV v predstihu pred každým z uvedených podujatí v závislosti od aktuálnej situácie.“

Zápis z VV 26.8.2020 link...

Následne Výkonný výbor zrušil na môj podnet koncom septembra zákaz výjazdu našich športovcov na zahraničné pohárové (nemajstrovské) súťaže, čo znamená, že športovci SAFKST sa môžu zúčastniť pohárovej súťaže bez ohľadu na vekové kategórie. Medzinárodné pohárové súťaže sa konali
aj v detských kategéoriách, pričom na sekretariát SAFKST neprišla žiadna požiadavka.

Majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy sú vrcholné majstrovské súťaže, ktoré sú výlučne záležitosťou reprezentácie SR a individuálna účasť nie je na nich možná.

Súhlas s účasťou na MS vo fitnes detí žiadali rodičia výlučne z klubu TŠK FRESH Zvolen.

Tu je chronologicky usporiadaná mailová komunikácia s rodičmi detí výlučne z klubu TŠK FRESH Zvolen:

ne 11. 10. 22:37

komu: safkst, reprezentujemsafkst

Vážený pán prezident SAFKST, vážení členovia Výkonného výboru SAFKST, vážení členovia Nominačnej komisie SAFKST.

Naša dcéra XXXXX XXXXX narod. XXXXXXX je dlhoročnou členkou SAFKST v klube TŠK F.R.E.S.H. ZVOLEN a tiež úspešnou fitneskou vo svojej vekovej kategórii vo fitnes detí.

Aj v tomto netradičnom športovom roku trénuje s plným nasadením a zodpovedne sa pripravuje od januára na reprezentáciu klubu a Slovenska s cieľom  o dosiahnutie čo najlepších výsledkov. V minulých rokoch sa vždy umiestňovala na popredných priečkach vo svojej kategórii a dovolíme si tvrdiť, že v tomto roku by taktiež bodovala medzi najlepšími. Keby však boli súťaže.

V súčasnej pandemickej situácii na Slovensku je samozrejme nereálne počítať s akoukoľvek súťažou pre kategóriu detského fitnes.

Avšak v zahraničí súťaže organizované sú a konajú sa s primeranými bezpečnostnými opatreniami.

Dovoľujeme si na základe uvedených skutočností požiadať vás o udelenie súhlasu s účasťou našej dcéry na súťaži:

IFBB Majstrovstvá sveta vo fitnes detí, konanej v dňoch 23.-25.10.2020 v Srbsku v meste Čačak.

Na súťaži sa zúčastníme na vlastné riziko so zabezpečením maximálnej ochrany zdravia a tiež sa zaväzujeme vzorne reprezentovať Slovenskú republiku a Slovenskú asociáciu fitnes, kulturistiky a silového trojboja. Sme oboznámení so všetkými obmedzeniami s výjazdom spojenými a sme pripravení dodržať všetky opatrenia s tým súvisiace tak, aby dobré meno SAFKST a Slovenska nebolo nijak poškodené. Dopravu na majstrovstvá si zabezpečíme individuálne. Sme ochotní znášať aj ďalšie náklady spojené s reprezentáciou. Možnú refundáciu výdavkov s výjazdom spojených necháme na vašom posúdení.

Prosíme vás tiež o zabezpečenie všetkých formalít súvisiacich s prihlásením na tieto majstrovstvá sveta a tiež o vystavenie potvrdenia o prihlásení.

Ako delegáta prosíme zaradiť do výpravy pani Andreu Korečkovú, členku SAFKST, ktorá túto pozíciu zastávala aj v minulých rokoch.

Dopredu ďakujeme za vyjdrenie k našej žiadosti obratom, nakoľko termín uzavretia prihlášok je v stredu 14.10.2020.

S úctou XXXXXXX

Odpoveď SAFKST:

Sekretariát SAFKST

Vážení členovia SAFKST, vážení rodičia.

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku a z nej vyplývajúci núdzový stav, ako aj vzhľadom na aktuálne nariadenia, ktoré vydala vláda SR, sa musí aj SAFKST prispôsobiť vydaným opatreniam a najmä prihliadnutím na to, že sa jedná o kategórie maloletých detí.

Výkonný výbor SAFKST neodsúhlasil účasť reprezentantov na MS detí 2020 a až do odvolania nebude možné sa zúčastňovať významných súťaží vo fitnes detí v zahraničí (majstrovstiev sveta a Európy), na ktoré sú výjazdy zabezpečované SAFKST.

Toto rozhodnutie bolo prijaté aj s ohľadom na celý rok 2020, ktorý bol poznačený sprísnenými podmienkami, vzťahujúcimi sa na združovanie občanov a preto tento rok neprebehli v SAFKST ani reprezentačné zrazy detí ani detské súťaže. Momentálne sa zákaz združovania týka aj mimoškolských aktivít s platnosťou od 15.10.

S vycestovaním do zahraničia sa spája aj potenciálna hrozba pre maloletých športovcov nakazenia vírusom COVID-19 a jeho následné šírenie, ktorému je potrebné sa v maximálnej možnej miere vyhnúť.

Vieme, že táto situácia nie je pre nikoho z nás jednoduchá, ale je nutné si uvedomiť, že aj napriek rôznym protichodným názorom sme povinní dodržiavať nariadenia vlády a ako poberatelia príspevku uznanému športu cítime povinnosť byť v týchto časoch zvlášť konzistentní s MŠVVaŠ v rozhodnutiach súvisiacich s koronavírusom a ochranou našich maloletých členov.

S pozdravom

Sekretariát

SAFKST

Následne prišli rovnaké maily od rodičov detí výlučne z klubu TŠK FRESH Zvolen:

XXXXXXXXXX

st 14. 10. 21:12

komu: boris.mlsna, all-stars, heckolm, kovalcik.spccasta, mullerp.bp,

Dobrý deň!

 Dnes mi bola doručená vaša odpoveď na moje žiadosti o vydanie súhlasu pre moje dcéry XXXXXX a XXXXXXXXXXX na reprezentáciu Slovenska na IFBB Majstrovstvách sveta v Srbsku v termíne 23.-25-10.2020.

Žiadosť bola  výborom ZAMIETNUTÁ.

Vaše stanovisko akceptujeme, hoci s ním nesúhlasím, rovnako ako s dôvodmi, ktoré ste uviedli v zamietavom stanovisku:

1. Argumentujete, že je potrebné chrániť naše maloleté deti.  Prečo potom aj o pár mesiacov staršie pretekárky a pretekárov nechránite pred možnou nákazou? Im ponúkate účasť na juniorských majstrovstvách sveta konaných v rovnakom termíne v Rumunsku, kde je denný počet nakazených v rozmedzí od 3000 do 3500 (tzn. 15-16x viac ako v Srbsku), a nám účasť nepovolíte aj napriek tomu, že my, ako rodičia, by sme nadštandardne dbali na zdravie našich detí. Ja to vnímam ako diskrimináciu vekovej kategórie do 15 rokov, keďže sa jedná o rovnocenných členov SAFKST.

2. Uvádzate, že na Slovensku je núdzový stav, a preto nie je možné vycestovať, že je to nariadenie ministerstva, s ktorým SAFKST chce byť konzistentné. Ako si môžete prečítať nižšie (viď príloha) - ministerstvo sa vyjadrilo, že žiadne zákazy v tomto smere vydať nie je oprávnené. Rozhoduje každý NŠZ. Je mi známe, že tento list z ministerstva bol doručený v piatok 9. 10. 2020 aj na sekretariát SAFKST, resp. p. prezidentovi SAFKST Borisovi Mlsnovi. Nie ministerstvo, ale VV SAFKST zakazuje našim deťom súťažiť na IFBB Svetovom šampionáte v Srbsku.

3. Srbsko je krajina, kde nie je vyhlásený núdzový stav, kde nie sú prijate také prísne opatrenia, kde je s ohľadom na pandemickú situáciu bezpečnejšie ako na Slovensku - sami ste to uznali tým, že ste verejne oslovili pretekárov na účasť na IFBB Diamond Cup Čačak súťaži, ktorá sa koná presne v tom istom srbskom meste a presne v tej istej budove kultúrneho centra ako o týždeň neskôr Majstrovstvá sveta detí. Ako sa situácia v Srbsku v Čačaku zmení za 7 dní?

4. Ponúkla som vám, že si sami zabezpečím aj cestu aj samotný výjazd mojich dcér a teda aj preberám zodpovednosť za ochranu ich zdravia počas výjazdu. Nežiadam SAFKST o súčinnosť v tomto smere. Od vás sme očakávali iba súhlas, aby sme mohli reprezentovať Slovensko.

5. Uvádzate, že deti nemali ani súťaže a ani reprezentačný zraz. Viem vám obratom poslať napr. aktuálne video zostáv aj pózingu dcér, aby ste úroveň pripravenosti posúdili. Okrem toho sa s dôverou spolieham na úsudok trénerky Zuzany Niščákovej, ktorá doteraz so svojimi zverencami získala na európskych a svetových šampionátoch 63 medailí. To je pre mňa dostatočná záruka toho, že aj moje dcéry sú pripravené tak, aby reprezentovali Slovensko (ak im dáte príležitosť) na zodpovedajúcej úrovni.

6. Dovoľujem si preto opätovne požiadať o prehodnotenie vášho stanoviska k mojim dvom žiadostiam.

Ďakujem S úctou XXXXXXXXXXX

 PRIKLADÁM ZNENIE VYJADRENIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU  SR OHĽADOM SCHVAĽOVANIA REPREZENTÁCIE SR

Dobrý deň,

ministerstvo nedisponuje právomocou zamedziť voľnému cezhraničnému pohybu osôb za účelom účasti na medzinárodnom podujatí, alebo inom športovom podujatí, preto športovcom nezakazuje činiť takýto pohyb. Avšak, vzhľadom na vyhlásený núdzový stav na území Slovenskej republiky kvôli pandemickej situácii ministerstvo odporúča účasť na predmetnom podujatí zvážiť. Podľa Opatrenia ÚVZ, ktoré nadobudlo účinnosť 01.10.2020 bude pri návrate na územie SR v prípade účasti na predmetnom podujatí dostačujúce, aby sa všetky  osoby, ktoré vstupujú na územie SR pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, ktoré sa nenachádzajú na zozname menej rizikových, preukázali negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Zároveň však chceme zdôrazniť, že vzhľadom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike je možné, že predmetné Opatrenia sa budú meniť, preto je potrebné sledovať portál ÚVZ.

https://www.uvzsr.sk/

S pozdravom

XXXXXXXXXXX

štátny radca | odbor športu | sekcia športu

Odpoveď SAFKST:

Sekretariát SAFKST

st 14. 10.

Vážení rodičia detí - športovcov - výlučne členov FRESH Zvolen.

Nakoľko všetci píšete jedno znenie mailu-ov (len s vymenenými menami), píšem vám všetkým spoločne.

Majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy sú výlučne záležitosťou reprezentácie SR. Vzhľadom na tohtoročnú situáciu ohľadom COVID-19, sa nekonali žiadne súťaže ani kontrolné zrazy SAFKST pre kategórie fitnes detí. Žiadne z detí nie je v reprezentačnom výbere pre rok 2020. Je nemysliteľné, aby deti z jedného jediného oddielu tvorili reprezentáciu SR, pričom sú aj ďalšie oddiely, ktoré v minulých rokoch tvorili kostru reprezentácie a ich športovci (deti) pravidelne nosili (aj v roku 2019) medaile z ME a MS.

Úsudok oddielovej trénerky, ktorá nie je a nikdy nebola členkou nominačnej komisie, nemá a nemal v prípade stavby reprezentácie  žiadnu váhu.

Rozhodnutie VV SAFKST ohľadom výjazdu na MS a ME sa nemení - individuálna účasť na ME a MS nie je možná.

Reprezentácia SR sa na ME a MS vo fitnes detí v roku 2020 nezúčastní.

VV umožnil športovcom individuálnu účasť na pohárových súťažiach v zahraničí. Sem nepatria majstrovské súťaže ako ME a MS.

S pozdravom

Boris Mlsna, prezident SAFKST

Od marca tohto roku nemali deti možnosť nielen súťažiť, ale ani trénovať. Väčšina detských oddielov trénuje v školských telocvičniach, ktoré boli zatvorené. Prvé slovenské súťaže vo fitnes detí boli naplánované na 26.9. vo Zvolene a 10.10. v Nitre, kde ich organizátori presunuli na koniec novembra.

Z vyššie uvedených dôvodov Výkonný výbor SAFKST rozhodol o neúčasti na IFBB Majstrovstvách sveta vo fitnes detí 2020 v Srbsku.

V posledných dňoch som sa dozvedel od pracovníkov sekcie športu MŠVVaŠ SR, pracovníkov ministerstva, poslancov NR, vysokých štátnych úradníkov, že ich pravidelne kontaktujú trénerka Zuzana N. a Igor K. pričom sa prezentujú ako zástupcovia SAFKST a snažia sa ovplyvňovať a riešiť záležitosti, na ktoré nemajú oprávnenie. Za vyjadrenie, ktoré im poskytli, sa mi dotyčný pracovník ospravedlnil.

Boris Mlsna