• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  
 • Added: 14.04.2020

Reakcia na nepravdivé obvinenia v útočných mailoch a článkoch Igora Kopčeka a spol.

1.    Tvrdenie, že Stanovy SAFKST, schválené Konferenciou vo Zvolene 15.4.2017 nie sú v súlade so Zákonom, NIE JE PRAVDIVÉ! Stanovy boli pripravené po viacerých konzultáciách s Hlavnou kontrolórkou športu pani Fisterovou a právnikmi, podľa vzorových stanov. Pani Fisterová bola osobne prítomná na Konferencii vo Zvolene, odpovedala na otázky prítomných a aj na ich námietky a aj všetky zodpovedala a Stanovy obhájila. Všetci prítomní členovia SAFKST hlasovali za Stanovy, jeden sa zdržal. Igor Kopček sa na Konferencii nezúčastnil.
2.    Tvrdenie, že „chce vedenie SAFKST využiť súčasnú zložitú situáciu a narýchlo zvolanou Výročnou konferenciou za rok 2019 "na diaľku" zamiesť ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY v asociácii pod koberec? Prečo porušuje platný Štatút konferencie (ten umožňuje konanie Konferencie kedykolvek počas roku 2020), porušuje Rokovací poriadok konferencie“ NIE JE PRAVDIVÉ! Štatút Konferencie a Rokovací poriadok konferencie sú neplatné dokumenty, pretože boli schválené v roku 2016 a nerešpektujú Zákon o športe. Stanovy SAFKST, schválené Konferenciou vo Zvolene 15.4.2017 sú nadradené nad všetky ostatné dokumenty a upravujú a nahrádzajú všetky predošlé dokumenty v súlade so Zákonom o športe. V pondelok bol všetkým národným športovým zväzom doručený list hlavnej kontrolórky športu, v ktorom upozorňuje v súlade s nariadením hlavného hygienika na zákaz akýchkoľvek osobných stretnutí väčšieho počtu osôb ako je o.i. aj zasadnutie najvyššieho orgánu zväzu – Konferencie. V prípade uskutočnenia nevyhnutných úkonov odporúča využiť elektronickú formu komunikácie, čo je v našom prípade hlasovanie per rollam. Výročná konferencia SAFKST za rok 2019 bola ohlásená, vykonaná a aj ukončená podľa Stanov SAFKST v súlade so Zákonom o športe.
3.    Tvrdenie, že oddielové súťaže nemôžu byť zarátané ako oficiálne súťaže v systéme súťaží na ktorých národný športový zväz „získava“ aktívnych športovcov do 23 rokov NIE JE PRAVDIVÉ! Všetci aktívni športovci majú úplne vyplnenú prihlášku člena SAFKST, sú registrovaní v zdrojovej evidencii SAFKST, majú zaplatený členský poplatok, boli riadne prihlásení na všetky súťaže, súťažili na nich už ako členovia SAFKST. Organizátori predložili propozície na schválenie a doložili výsledkové listiny.
Posielam Otázku Igora Kopčeka, ktorú adresoval Učenej právnickej spoločnosti (UčPS)a keďže neprišla pre Igora Kopčeka vhodná odpoveď, tak ju nikde neprezentuje.
Vyslovene ÚČELOVO DANÁ OTÁZKA: Môžu byť aj oddielové súťaže oficiálnymi súťažami v systéme súťaží v pôsobnosti národného športového zväzu, na ktorých národný športový zväz „získava“ aktívnych športovcov do 23 rokov? Ak áno, podľa akých podmienok je možné tieto súťaže zorganizovať (napr. musia byť v predstihu zverejnené v súťažnom kalendári, musia mať zverejnené propozície, po súťaži musia byť zverejnené výsledky atď.) a v akých disciplínach. Napr. vzpieranie môže sa dohodnúť so základnými školami a telocvikári zrealizujú „oddielovú súťaž“ (deti zapíšu do nejakého oddielu národného športového zväzu) a za jednu z disciplín zvoliť trojskok, výskok znožmo do výšky atď . ... a mládež skočí, vyskočí a odbehne a má štatút aktívny športovec? Ďalšie príklady - lukostreľba (beh na 30 metrov, držanie závažia v predpažení na čas atď.), gymnastika (súťaž v mlynskom kole, v stojke na výdrž atď.), šípky (hod kriketovou loptičkou na cieľ atď.)? Aké sú možnosti kontroly „legálnosti takýchto súťaží resp. vhodnosti disciplín, v ktorých sa tieto súťaže konajú“?
Odpoveď UčPS: Oficiálnymi súťažami v systéme súťaží v pôsobnosti národného športového zväzu sú súťaže, ktoré sú organizované športovou organizáciou, za ktorú sú športovci registrovaní v zdrojovej evidencii (§ 3 písm. q) ZoŠ), a teda v evidencii športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol, organizované teda buď klubom alebo zväzom. Zároveň by však mali tieto súťaže spĺňať pravidlá súťaže (§ 3 písm. i) ZoŠ), čím sa rozumejú pravidlá pre konkrétnu súťaž určené jej organizátorom (tzv. propozície súťaže) a schválené národným športovým zväzom, ktorých súčasťou sú najmä:
podmienky účasti jednotlivcov alebo podmienky účasti družstiev v súťaži,
športové pravidlá, podľa ktorých sa bude súťažiť, súťažné disciplíny,
spôsob riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou na súťaži.
Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu (§ 5 ods. 8 posledná veta a § 15 ods. 3 posledná veta ZoŠ).
4.    Tvrdenie, že niektoré ODDIELY SÚ ROKY REÁLNE OVLÁDANÉ TÝMI ISTÝMI ŠTATUTÁRMI NIE JE PRAVDIVÉ! Každý subjekt SAFKST (klub, oddiel) má iného štatutára. Napr. v každom opísanom medializovanom subjekte SAFKST je iný štatutár oddielu, ktorý nie je kontrolovaný ani závislý od iného subjektu: RSFIT - Kosorínová, Power Gemer Academy – Krnáčová, SZKS -  Németh, SKŠC – Galová.
5.    Tvrdenie, že 15% dotácií na aktívnych športovcov (deti a mládež do 23 rokov, ktorí za uvedené obdobie súťažili minimálne na 3 slovenských súťažiach pod hlavičkou SAFKST) nebolo rozdelených v súlade so Zákonom NIE JE PRAVDIVÉ! Rozdelenie najmenej 15% prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, zákon o športe ani zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu bližšie nešpecifikuje. Kľúč a pravidlá na rozdelenie týchto prostriedkov medzi kluby by preto mal určovať interný predpis príslušného národného športového zväzu.
V našom prípade je interným predpisom Smernica číslo SAFKST 01/03/2019 VV zo dňa 18.3.2019 o rozdeľovaní schváleného príspevku uznanému športu na šport mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, schválená Výročnou Konferenciou SAFKST dňa 23.3.2019 v Bratislave. Napr. v roku 2018 organizovala SAFKST Majstrovstvá sveta vo fitnes detí, pravidelne organizujeme a dotujeme veľkými sumami všetky detské a aj juniorské súťaže (samozrejme aj všetky seniorské, ale to sem nepatrí), platíme výjazdy deťom, organizovali sme veľké sústredenia detí a mládeže, vo veľkom množstve prideľujeme juniorom doplnky výživy,..
KAŽDÝ REGISTROVANÝ ČLEN SAFKST môže súťažiť na všetkých pohárových aj majstrovských súťažiach vrátane Majstrovstiev SR vo svojej kategórii - aj ten, čo bol dovtedy len na oddielovej súťaži. To znamená, že v SAFKST sú všetky súťaže rovnocenné a nikto sa nemusí nikam kvalifikovať.
Prerozdeľovanie financií na náklady na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou (minimálne 15% z príspevku štátu) bolo vždy v súlade so Zákonom o športe, Zmluvou s Ministerstvom školstva a vnútornými predpismi SAFKST.
6.    V SAFKST prebieha každoročne niekoľko kontrol, zameraných aj na použitie financií. Každý krok, každá smernica, samozrejme aj čerpanie financií je vopred odkonzultované s Ministerstvom školstva, kontrolórmi, SOŠV, nezávislými právnikmi, ekonómami a prezidentmi iných národných športových zväzov.
7.    Ochranu osobných údajov – GDPR – berieme v SAFKST veľmi vážne. Máme vypracovanú Smernicu o klasifikácií informácií spracúvaných v spoločnosti a o postupe a práci s osobnými údajmi.