• logo SAFKST
 • SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
  FITNES, KULTURISTIKY
  A SILOVÉHO TROJBOJA
 • ifbb
 • ipf
 • ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu
 • Kontaktujte nás
  +421 908 965 156
  Po - Pia: 10:00 - 12:00
SAFKST - SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FITNES, KULTURISTIKY
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  
 • Added: 03.12.2020


POZOR! HOAX!

Milí športovci, členovia, fanúšikovia a celá verejnosť! 
Mesiace je naša asociácia terčom prekrútených správ, ktorých cieľom je zakryť pravdu, prekryť fakty alebo vytvoriť situáciu, kedy sa nebude lož a pravda dať medzi sebou rozlíšiť. Pretože tieto hoaxy sa stupňujú a už prenikli aj medzi niektorých poslancov zákonodárneho zboru, ako asociácia musíme reagovať.

Preto dovoľte, aby sme v bodoch na niektoré tieto hoaxy, ktoré majú poškodiť našemu športu na verejnosti, vysvetlili. 

HOAX číslo 1
SAFKST nereaguje na akúkoľvek komunikáciu - LOŽ

Vysvetlenie:
VV SAFKST nereaguje na komunikáciu konkrétnych osôb/subjektov len a iba v tom prípade, ak dotknutá osoba/subjekt je v Disciplinárnom konaní či má pozastavené členstvo. Je to vnútorne nastavené pravidlo, ktoré má zabrániť akémukoľvek ovplyvňovaniu vedenia či Disciplinárnej komisie a zabráneniu akejkoľvek eskalácii vzťahov. 

HOAX číslo 2
VV SAFKST si prideľuje peniaze z rozpočtu asociácie na deti a mládež do 23 rokov do vlastných vreciek - LOŽ

Vysvetlenie:
SAFKST peniaze z rozpočtu na deti a mládež do 23 rokov neprideľuje konkrétnym osobám ale klubom! Dotácia je účelovo viazaná, podlieha pravidlám na základe zákona o športe a Zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Ako dlhodobo opakujeme, investícia do mladých pomáha nášmu športu rásť a zároveň vytvára dostatočnú základňu pre budúce úspechy nielen doma ale aj v zahraničí.

Tvrdenie, že dochádza k zneužitiu finančných prostriedkov v prospech členov vedenia považujeme za ohováranie, osočovanie a poškodzovanie dobrého mena asociácie ako aj jej jednotlivých členov. Po ďalšej právnej konzultácii  zvažujeme podať okrem iného trestné oznámenie v danej veci na autora týchto tvrdení.
Rovnako môžme postupovať aj v prípade tých, ktorí túto informáciu ďalej šíria. 

HOAX číslo 3
Kluby organizované v SAFKST uvádzajú fiktívnych športovcov vo vetve fitnes a kulturistika deti a mládež do 23 rokov - LOŽ

Vysvetlenie:
Kluby, ktoré sú prijímateľom dotácie pre deti a mládež do 23 rokov splnili všetky zákonné náležitosti pre registráciu členov národného športového zväzu. Na základe kritérií, ktoré sú plne v kompetencii asociácie a v súlade so zákonom, tak môžu čerpať príspevok.

 Pre laikov: na to, aby mohli byť napríklad športovci do 18 rokov zapísaní do Informačného systému športu, potrebujú mať okrem iného aj súhlas zákonného zástupcu. Na údajnom podvode s fiktívnymi športovcami by sa tak museli spolupodieľať podľa tohto hoaxu aj stovky rodičov, ktorí svoj podpis k registrácii pripojili. Všetky deti a mládež do 23 rokov sú registrované v Informačnom systéme športu.

HOAX číslo 4
SAFKST nemôže klubom rozdeliť príspevok na deti a mládež do 23 rokov podľa počtu ich členov - LOŽ

Vysvetlenie: V tomto prípade je na mieste odcitovať Zákon o športe 440/2015 Z. z.
 
§ 101a
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“) môžu kolektívne orgány športovej organizácie používať hlasovanie v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo umožniť zasadnutie takéhoto orgánu prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.
(5)
V kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, sa ustanovenia podľa § 69 ods. 4 nepoužijú; ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 4, sa v príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovať.
(6)
Výdavky podľa § 69 ods. 5 nesmú v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, prekročiť 20 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu; ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 5, sa v príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovať.
 
Celé znenie zákona nájdete na
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2015/440/ZZ_2015_440_20200611.pdf
 
Dodatkom k zmluve prišlo aj k úprave podľa § 101a ods. 5 a 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v roku 2020 sa neuplatní povinné percentuálne rozdelenie na jednotlivé účely a upravia sa maximálne výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu z 15% z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu na 20%).
 
Aj preto Výkonný výbor SAFKST na svojom zasadnutí 23.10.2020 schválil Dotácie na kluby SAFKST pre deti a mládež do 23 rokov. Dotácie sú vypočítané na základe počtu členov SAFKST do 23 rokov k 30.9.2020, čo naďalej  považujeme za jediné možné, férové a spravodlivé rozdelenie.

V roku 2020 sa nekonali žiadne súťaže pre deti a mládež. 

Pojem AKTÍVNY športovec je preto v tejto chvíli bezpredmetný. 

Situácia nám neumožnila ani športovať s deťmi a mládežou, nemohli sa usporiadať ani oddielové súťaže. 

Preto VV SAFKST rozdelil dotácie pre kluby len na základe počtu členov do 23 rokov.

Situácia bola (a stále je) veľmi nepriaznivá aj k možnostiam športovej prípravy. Niektoré oddiely neodviedli členské príspevky za športovcov, napriek tomu, že ich od svojich členov vyzbierali. Väčšina klubov ale všetky záväzky voči SAFKST splnila.

Nie je možné dotovať klub, ktorý nemá v danom roku zaplatené členské za seba a športovcov a nie je možné zarátať do počtu športovcov tých, ktorí nie sú členmi. Nikto z nás nerátal so situáciou, v akej bude celý svet v tomto roku, v januári a februári 2020, kedy si väčšina klubov svoje záväzky splnila. Preto je dotácia vypočítaná na základe počtu členov SAFKST do 23 rokov.

Dúfame, že toto vysvetlenie vám pomôže, a prosíme preto širokú verejnosť, dotknutých poslancov, našich členov aj sympatizantov, aby tieto falošné a klamlivé HOAXY ďalej nešírili.